Privacy verklaring

Algemene informatie:

Ondernemend HR
Kim Nieuwpoort
Harreweg 63
3123 KA Schiedam


Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen, waarom en voor hoe lang. Daarnaast vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.


Beschrijving OHR
OHR is actief in dienstverlening op het gebied van personeelszaken (human resources), outplacement, re-integratie, stress coaching en werving en selectie. Om hierbij goed te kunnen ondersteunen is een bepaalde registratie van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Hieronder staat per gebied aangegeven welke gegevens om welke reden verwerkt worden.


Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. (re-integratie kandidaten)
Uw werkgever heeft de verplichting om u te laten ondersteunen bij het vinden van een nieuwe functie. Ter ondersteuning in dit traject krijgt u een werkmap mee, welke u in de eerste bijeenkomst (bij de start van het traject) krijgt uitgereikt. Deze map neemt u elke bijeenkomst mee, deze blijft in uw bezit.

Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden, is een arbeidsdeskundige rapportage nodig en een FML van de bedrijfsarts. Deze worden door uw werkgever verstrekt. Daarnaast de basis persoonsgegevens (geen BSN nummer of kopie van het ID) en uw arbeidsverleden.

Naar aanleiding van de eerste kennismaking wordt een advies opgesteld, u geeft zelf goedkeuring aan verzending hiervan naar uw werkgever. Wanneer er zaken in vermeld staan waarvan u het niet prettig vindt dat deze met uw werkgever gedeeld worden, zal met uw begeleider overeenstemming gezocht worden naar een andere passende formulering.

Zes wekelijks wordt een rapportage opgesteld over de voortgang van het traject. Hierin wordt gerapporteerd over het proces en niet over de inhoud. U wordt verzocht om toestemming te geven voor doorzending hiervan naar uw werkgever.

Gedurende het traject wordt een cv met u opgesteld, deze wordt in uw digitale dossier opgeslagen. Het cv wordt alleen met andere partijen gedeeld wanneer u hier schriftelijk mee akkoord gaat.

Het kan zijn dat u testen aflegt om bijvoorbeeld de zoekrichting te bepalen. Deze testresultaten worden alleen met u gedeeld en opgeslagen in het digitale dossier.

Tijdens het proces worden aantekeningen gemaakt. Deze worden bewaard in een afgesloten kast, welke zich bevindt in een kantoor dat wordt bewaakt door honden en een alarminstallatie.


Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. (outplacement kandidaten)
Ten einde een goede begeleiding te waarborgen, is het nodig uw basispersoonsgegevens te delen (geen kopie van ID en geen BSN nummer) en daarnaast uw werkverleden om een deugdelijk cv op te kunnen stellen. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat u verzocht wordt om testen te maken om een zoekrichting of mogelijke eigenschappen te verduidelijken. Deze resultaten en het cv en overige relevante input worden bewaard in uw digitale dossier.

Materiaal ter ondersteuning in dit proces blijft tijdens en na het proces in uw bezit.


Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. ((stress)coaching kandidaten)
De begeleiding van het traject start met één of meerdere testen. De uitkomsten hiervan worden opgeslagen in uw digitale dossier. Verder wordt gedurende uw begeleiding een papieren dossier bijgehouden. Deze wordt bewaard in een afgesloten kast, welke zich bevindt in een kantoor dat wordt bewaakt door honden en een alarminstallatie. Wanneer over de voortgang van uw coaching gerapporteerd wordt, zal deze rapportage in eerste instantie met u gedeeld worden. U wordt schriftelijk om toestemming gevraagd of de rapportage met uw werkgever gedeeld mag worden.


Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. (HR werkzaamheden)
OHR werkt bij voorkeur met een inbelverbinding om alle data bij u op de server te houden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt voor uw bedrijf een digitaal dossier vastgelegd waarin de verrichte werkzaamheden worden opgeslagen.


Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. (Werving en selectie)
Ohr werkt met een digitale tool waarin de reacties van alle sollicitanten worden verzameld. Deze tool verwijderd na een jaar automatisch de reacties


Duur van de opslag.
Alle gegevens van kandidaten, zowel in het digitale dossier, het beperkte papieren dossier als in de email, worden bewaard tot een jaar na de afronding van het traject. Aan het einde van het traject wordt gezamenlijk deze datum bepaald en geadministreerd.

Offertes zouden kunnen worden bewaard om in een later stadium terug te kijken naar eerder gemaakt afspraken.


Recht op inzage, rectificatie, overdracht of wissen van de persoonsgegevens.
Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u een verzoek indienen om uw geregistreerde persoonsgegevens in te zien. Ik verzoek u dit per mail kenbaar te maken. U kunt de mail sturen naar kim@ondernemendhr.nl. Binnen tien werkdagen zal een afspraak met u worden ingepland om de gegevens in te zien.

Wanneer besloten wordt om de begeleiding elders voort te zetten, zullen op jouw schriftelijke verzoek de verzamelde gegevens worden gedeeld met een nieuw bureau.


Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer u van mening bent dat Ondernemend HR onzorgvuldig met uw (persoonlijke) gegevens omgaat, en uw klacht niet naar tevredenheid is opgepakt dan wel afgehandeld dan heeft u twee opties:

  1. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  1. U benadert een jurist die uw belangen kan behartigen in een rechtzaak tegen Ondernemend HR.


Toestemming

U geeft OHR het recht om uw persoonlijke gegevens conform bovenstaande te verwerken. Het staat u vrij om dit recht, om welke reden dan ook, in te trekken. Hiertoe dient u een email te zenden naar kim@ondernemendhr.nl. Er zo snel mogelijk gehoor gegeven worden aan deze oproep.

Hierbij conformeer ik mij aan bovenstaande.


Kim Nieuwpoort

OHR